Euskal Herritik Venezuelarekin elkartasuna! 10 urte bide komunalean!

Euskal Herritik Venezuelarekin elkartasuna! 10 urte bide komunalean!

Lerro hauen bidez hurrengo hilabeteetan (2019ko ekainetik 2020ko martxora) abian jarri dugun elkartasun-kanpaina azaldu nahi dugu.

EL MAIZAL Venezuelan dagoen nekazal eremuko komuna bat da. Lara eta Portuguesa estatuen artean kokatua dago eta 22 kontseilu komunal batzen ditu. 2009Ko martxoak 5ean sortu izen zen eta azken urteetan Venezuelako komuna erreferentzialen artean kokatuta da. Bere hastapenetik Komuna oso aktiboa izan da, bai auto-antolakuntzan, autogobernuan zein eremu produktiboan. Komuna oso aktiboa, kritikoa eta dinamizatzailea da. Bere inguruko zonaldeetan beste komuna batzuen sorkuntza bultzatu izan du eta lurren okupazioa eta aktibazioa bultzatu ditu. Azken urteetako krisi ekonomikoarekin eta batez ere, gaur egun, Venezuelan bizi den egoera larriaren testuinguruan (gerra ekonomikoa, kanpo esku-hartzea, eraso inperialista desberdinak…), proiektu komunalek oztopo gehiago dituzte haien alternatibak garatzeko. El Maizalen, bereziki, azken hilabeteetan haziak lortzeko arazoak dituzte.

>>> ELKARTASUN KANPAINA: LAGUNTZA BEHAR MATERIALETAN ETA PROIEKTU EMANTZIPATZAILEAREN BABESA

El Maizal Komunaren proiektuak EHko pertsona desberdinekin harreman eta lotura izan ditu, bai brigadista internazionalistekin zein ikertzaile-aktibistekin. Eta gaurko egoera aintzat hartuz, Venezuelarekin elkartasuna garatzeko ikuspegi erreal eta materialean garatzeko proposamen bat pentsatu dugu: proiektu zehatz bat laguntzea, bere behar zehatzetan laguntzea eta bere proiektuaren ezaugarriak zabaltzea. Horrekin eta hortik abiatuta, gaur egun Venezuela jasaten ari den eraso inperialista ere denuntziatu nahi dugu, baina esan bezala, elkartasun erreal eta material batetik abiatuta. Venezuelaz hitz egin behar da, baina batez ere, Venezuelan garatzen ari diren proiektu eraldatzaile desberdinen inguruan, izan ere, hori da hain zuzen ere, erasoekin kolpatu eta deuseztatu nahi duten proiektu emantzipatzailea.

Elkartasun kanpaina hau El Maizal Komunaren 10. urteurrenaren testuinguruan kokatu nahi dugu. Ospakizun horrekin EHtik bat eginez, haien proiektua ezagutzera emateko. Horrela, lelo nagusia “Euskal Herritik Venezuelarekin elkartasuna! Comuna El Maizal: 10 años de camino comunero” litzateke. Kanpaina 2019ko Ekainetik 2020ko martxora luzatuko lirateke (10. urteurreneko data-epeak errespetatuz). Eta printzipioz, bi ildo-jarduera nagusiekin kanpaina abiatzea pentsatu da (nahiz eta gerora beste gauza batzuk ere integratu ahal izango diren, ala ez):

  • HAZIEN BILKETARAKO KANPAINA: 80. hamarkadan Nikaraguarekin abian jarritako “Balas para Nicaragua” kanpainaren leloaren ideia jarraituz, gaurko egoera honetan “Semillas para Venezuela, Semillas para El Maizal” leloa bururatu egin zaigu. Ideia nagusia, El Maizalek haziak lortzeko dituen zailtasunak zabaltzeaz gain, haziak lortu ahal izateko diru bilketa bat zabaltzea litzateke. Horretarako, kontu korronte bat martxan jarriko litzateke eta kanpainarekin batera zabalduko litzateke. Ekimen honekin, haziak lortzeko elkartasun materiala eta zehatza bultzatu nahiko genuke, erreala eta kualitatiboa, baina era berean kuantifikatu ahal izango duguna eta ekoizpenaren arloan hurrengo urteko uztan emaitza argiak emango dituena. Kanpaina honen ildo edo ekimen hau Ekainetik martxora zabalduko litzateke. Ekarpena, hazien bidez, edo haziak erosteko diruaren bidez ahal izango da.

Kontu korrontea: El Maizal_Kanpaina ES40 3035 0028 16 0280101602 (Laboral kutxa)

  • EL MAIZAL KOMUNAren PROIEKTUA (ETA, OROKORREAN, IRAULTZA BOLIBARTARRAREN PROIEKTU KOMUNALA) ZABALTZEA: Elkartasun materialarekin batera, Venezuelan Iraultza Bolibartarraren eskutik zabaltzen eta garatzen ari den proiektu komunala ezagutzera ematea eta zabaltzea bilatzen da. Bereziki, herri auto-antolakuntza, herri boterea, alternatiba ekonomiko herritarrak eta autogobernuaren ideietan sakonduz. Hori, El Maizal Komunaren esperientziatik abiatuta egingo genuke hitzaldi desberdinen bidez. Irailetik Martxora bitarte garatuko genuke hitzaldi zikloan, hitzaldiak antolatuko lirateke Euskal Herriko hiriburu eta zonalde desberdinetan. Hitzaldi horietarako material desberdinak prestatuko ditugu, eta lagungarri izango zaigu ere 10. urteurrenerako EHtik bultzatutako El Maizalen blogaren zabalpena. Hitzaldi hauek, antolatuko diren tokietako eragileren batekin elkarlanean antolatuko dira.

Elkartasun kanpaina honetan, bi ildo hauetaz gain, bestelako ekimen, idei edo proposamen batzuk garatu ahal izango dira. Kanpaina irekia da eta era dinamiko batean garatu eta eraikitzea gustatuko litzaiguke.

Eragileak: Amerika Latina Parte-Hartuz, Askapena, Komite Internazionalistak, Euskal Herriko Hazien sarea, Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, Ehne bizkaia, Paz con Dignidad, Etxalde, Argia eta Bizilur.Desde el País Vasco solidaridad con Venezuela! 10 años de camino comunero!

Queremos explicar mediante estas líneas la campaña de solidaridad que hemos puesto marcha (a partir de junio de 2019 hasta marzo del 2020):

EL MAIZAL es una comuna agropecuaria de Venezuela. Está situada entre los estados Lara y Portuguesa y la conforman 22 consejos comunales. Se creó el 5 de marzo de 2009 y en los últimos años se ha situado entre las comunas más referenciales de toda Venezuela. Desde sus inicios ha sido una comuna muy activa, tanto en los aspectos de autoorganización, autogobierno, así como en la producción. Ha sido una comuna muy dinámica, crítica y dinamizadora. En las zonas territoriales de su entorno ha potenciado y ayudado a conformar nuevas comunas y la ocupación-activación de nuevas tierras. En los últimos años con la crisis económica, y sobre todo, en el contexto difícil actual (guerra económica, agresión exterior, ataques imperialistas, etc.), los proyectos comunales tienen más dificultades para desarrollar sus alternativas políticas y económicas. Concretamente en El Maizal, se están encontrando en estos últimos meses con dificultades para encontrar semillas.

>>> CAMPAÑA DE SOLIDARIDAD: AYUDA EN LAS NECESIDADES MATERIALES Y LA DEFENSA DEL PROYECTO EMANCIPADOR

El proyecto de la Comuna El Maizal ha tenido relación con diferentes personas en Euskal Herria (País Vasco), tanto brigadistas internacionalistas como investigadores activistas. Partiendo de la situación actual, hemos pensado una propuesta para desarrollar la solidaridad desde un punto de vista real y material: ayudar a un proyecto concreto, ayudar en sus necesidades materiales reales y difundir su proyecto. Junto a ello y partiendo de ahí, aprovechar también para denunciar el ataque imperialista que vive toda Venezuela. Hay que hablar de Venezuela y su situación pero, sobre todo, de los diferentes proyectos transformadores, ya que es precisamente ese proyecto emancipador lo que quieren golpear y destruir con los ataques imperialistas.

Además, queremos situar esta campaña de solidaridad en el contexto del décimo aniversario de la Comuna El Maizal uniéndonos a esta celebración desde Euskal Herria y dando así a conocer su proyecto. Así, el lema general de la campaña sería “¡Desde el País Vasco solidaridad con Venezuela! ¡Comuna El Maizal: diez años de camino comunero!”. La campaña se desarrollará desde junio de 2019 hasta marzo de 2020 (respetando las fechas del décimo aniversario). Y, en principio, proponemos dos líneas de trabajo generales para la campaña (aunque se podrán integrar nuevas líneas de trabajo o ideas sobre la marcha):

  • CAMPAÑA DE RECOGIDA DE SEMILLAS: siguiendo la idea de la campaña “Balas para Nicaragua” que se puso en marcha en el País Vasco en la década de los 80, en esta situación se nos ocurre plantear el lema “Semillas para Venezuela, Semillas para el El Maizal”. La idea principal sería difundir y socializar la dificultad que tiene El Maizal para conseguir semilla y hacer una recogida de fondos para las semillas. Para ello, se abriría una cuenta corriente. Con esta iniciativa se quiere potenciar esa solidaridad real y material, destinada a aspectos concretos, importantes y cualitativos para el proyecto, pero a la vez ayudas cuantificables y cuyos resultados materiales claros se podrán ver en la cosecha del año que viene. Esta línea de trabajo comenzaría a partir de junio de 2019. La aportación se puede hacer mediante semillas, o con dinero para la compra de semillas.

Número de cuenta: El Maizal_Kanpaina ES40 3035 0028 16 0280101602 (Laboral kutxa)

  • DIFUNDIR EL PROYECTO DE EL MAIZAL (Y EN GENERAL, EL PROYECTO COMUNAL DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA): junto con la solidaridad material también queremos dar a conocer el proyecto comunal que se está desarrollando de la mano de la Revolución Bolivariana. Especialmente, profundizando en las ideas de la autoorganización popular, el poder popular, las alternativas económicas populares y el autogobierno popular. Lo haremos partiendo de la experiencia concreta de la Comuna El Maizal mediante la organización de diferentes conferencias y charlas. este ciclo de conferencias se desarrollaría desde septiembre a marzo en diferentes zonas del País Vasco. Para ello se prepararán diferentes materiales, entre otras cosas el blog surgido también desde Euskal Herria para el décimo aniversario de El Maizal. Estas charlas se organizarán junto con actores y grupos sociales locales.

Además de estas dos líneas de trabajo, en esta campaña de solidaridad se podrán desarrollar otras líneas de trabajo o ideas. Será un campaña dinámica y abierta.

Organismos: Amerika Latina Parte-Hartuz, Askapena, Komite Internazionalistak, Euskal Herriko Hazien sarea, Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, Ehne bizkaia, Paz con Dignidad, Etxalde, Argia eta Bizilur.Solidarité du Pays Basque avec le Venezuela! Comuna El Maizal: 10 années de chemin communal!

Avec ces lignes, nous voulons expliquer la campagne de solidarité que nous avons lancé (à partir de juin 2019 mars 2020) :

EL MAIZAL est une commune d’agriculture et d’élevage du Venezuela. Elle est située entre les états de Lara et de Portuguesa, et est composée de 22 conseils communaux. Elle a été créée le 5 mars 2009 et compte depuis quelques années parmi les communes les plus référentielles du Venezuela. Depuis sa création, elle a été une commune très active, tant sur le plan de l’auto-organisation, et de l’autonomie que de la production. Elle a été une commune très dynamique, critique et dynamisante ; dans les zones territoriales qui l’entourent, elle a promu et aidé à la conformation de nouvelles communes et à l’occupation et l’activation de nouvelles terres. Dans les dernières années, avec la crise économique, et surtout, dans le contexte difficile actuel (guerre économique, agression de l’extérieur, attaques impérialistes, etc.), les projets communaux ont plus de difficultés à développer leurs alternatives politiques et économiques. À El Maizal en particulier ces derniers mois il y a eu des problèmes pour trouver des semences.

>>> CAMPAGNE DE SOLIDARITÉ : AIDE AUX BESOINS MATÉRIELS ET À LA DÉFENSE DU PROJET D’ÉMANCIPATION

Le projet de la Comuna El Maizal a établi des relations avec différentes personnes au Pays Basque, tant des brigadistes internationalistes que des chercheurs activistes. En partant de la situation actuelle, nous avons élaboré une proposition pour développer la solidarité d’un point de vue réel et matériel : aider un projet concret, aider dans ses besoins matériels réels et diffuser son projet. En même temps et à partir de là, dénoncer l’attaque impérialiste dont tout le Venezuela est victime. Il faut parler du Venezuela et sa situation, mais surtout des différents projets transformateurs, car c’est bien ce projet émancipateur qu’ils veulent détruire avec les attaques impérialistes.

Par ailleurs, nous voulons inscrire cette campagne de solidarité dans le cadre du dixième anniversaire de la Comuna El Maizal, et nous joindre à cette célébration depuis le Pays basque, et ainsi faire connaître leur projet. Ainsi, le slogan général de la campagne serait “Solidarité du Pays basque avec le Venezuela ! Comuna EL MAIZAL : 10années de chemin communal”. La campagne se déroulera de juin 2019 à mars 2020 (en respectant les dates du dixième anniversaire). Nous proposons deux lignes de travail générales pour la campagne (bien qu’il sera possible d’intégrer au fur et à mesure de nouvelles lignes de travail ou idées) :

  • CAMPAGNE DE COLLECTE DES SEMENCES :dans la même ligne que la campagne “Balles pour le Nicaragua” lancée au Pays Basque dans les années 80, nous voulons proposer le slogan “Semences pour le Venezuela, semences pour El Maizal“. L’idée principale serait de diffuser et de socialiser la difficulté pour El Maizal à obtenir des semences et à collecter des fonds pour les semences. Un compte bancaire sera ouvert à cet effet. L’objectif de cette initiative est de renforcer cette solidarité réelle et matérielle, visant des aspects spécifiques, importants et qualitatifs pour le projet, mais aussi de fournir une aide quantifiable dont les résultats matériels clairs seront visibles dans la récolte de l’année prochaine. Ce ligne de travail devrait débuter en juin 2019. La contribution peut être apportée par des semences ou avec de l’argent pour l’achat de semences.

Numéro de compte: El Maizal_Kanpaina ES40 3035 0028 16 0280101602 (Laboral kutxa)

  • DIFFUSER LE PROJET D’EL MAIZAL (ET EN GÉNÉRAL, LE PROJET COMMUNAL DE LA RÉVOLUTION BOLIVARIENNE) : En plus de la solidarité matérielle, nous voulons aussi faire connaître le projet communautaire en train de se développer avec la Révolution bolivarienne. Notamment en approfondissant les idées d’auto-organisation populaire, de pouvoir populaire, d’alternatives économiques populaires et d’autonomie populaire. Nous le ferons à partir de l’expérience concrète de la Comuna El Maizal à travers l’organisation de différentes conférences. De septembre à mars, ce cycle de conférences aura lieu dans différentes régions du Pays Basque. A cet effet, différents matériels seront élaborés, entre autres le blog également préparé depuis le Pays Basque pour le dixième anniversaire d’El Maizal. Nous essaierons d’organiser ces conférences avec les acteurs et les groupes sociaux locaux.

Dans cette campagne de solidarité, d’autres lignes de travail ou idées peuvent être développées en plus de ces deux lignes de travail. La campagne sera dynamique et ouverte.

Les organismes: Amerika Latina Parte-Hartuz, Askapena, Komite Internazionalistak, Euskal Herriko Hazien sarea, Euskal Herriko Emakumeon Mundu Martxa, Ehne bizkaia, Paz con Dignidad, Etxalde,Argia eta Bizilur.